Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej

Akceptuję

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „TADMAR PARTNER 2.0”

 • 1. Postanowienia ogólne
  • 1.1 Program partnerski prowadzony jest pod nazwą: „Tadmar Partner 2.0” (dalej „Program”).
  • 1.2 Organizatorem Programu jest spółka Saint-Gobain Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000124376, NIP: 526-22-97-860, kapitał zakładowy w wysokości 210 549,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
  • 1.3 Program trwać będzie od dnia 1.03.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.
  • 1.4 Program prowadzony będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
  • 1.5 Celem Programu jest wzmacnianie i utrzymywanie relacji handlowych z partnerami handlowymi Organizatora.
  • 1.6 Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako "Regulamin".
  • 1.7 Program dotyczy produktów Partnerów Programu dostępnych w sieci sprzedaży Organizatora (Załącznik nr 1 do Regulamin) sprzedawanych w okresie trwania Programu. Programem mogą być objęte także produkty Partnerów Programu oferowane przez Organizatora w należącej do niego witrynie internetowej tj. sklepie internetowym e-tadmar (dalej wszystkie zwane jako „Produkty”). Aktualna lista Partnerów Programu dostępna jest na stronie www.tadmarpartner.pl.
  • 1.8 Informacje na temat Programu rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne dystrybuowane drogą elektroniczną do Uczestników, po wyrażeniu przez nich wyraźnej zgody na taki sposób kontaktu, oraz na dedykowanej Programowi witrynie internetowej www.tadmarpartner.pl.
  • 1.9 Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie klienci Centrum Instalacji Tadmar posiadający nadany przez organizatora numer Klienta (T……) prowadzący działalność gospodarczą, którzy dokonują regularnych zakupów Produktów w Centrum Instalacji Tadmar oraz którzy spełniają postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności wskazane w pkt 1.10 i 1.11 Regulaminu.
  • 1.10 Z uczestnictwa w Programie wyłączone są osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów lub współpracujące na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, etc.) z punktami sprzedaży prowadzącymi sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów, właściciele (wspólnicy i akcjonariusze) punktów sprzedaży prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów, pracownicy Saint-Gobain Sp. z o.o. i Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (krewni w linii prostej).
  • 1.11 W celu usunięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Uczestnikiem Programu nie mogą być Klienci posiadający aktywne umowy bonusowe z Saint- Gobain Polska sp. z o.o., oraz konsumenci.
  • 1.12 Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu 61 661 99 88 w dni powszednie, w godzinach: 8.30-16.30 oraz pod adresem mailowym: info@tadmarpartner.pl. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zapytania.
 • 2. Warunki uczestnictwa w Programie
  • 2.1 Warunkiem przystąpienia do Programu jest akceptacja warunków Regulaminu oraz dodatkowo spełnienie warunków wskazanych w pkt 2.2 Regulaminu.
  • 2.2 Aby wziąć udział w Programie należy spełnić łącznie poniższe warunki:
   • a) spełniać wymogi wskazane w punktach 1.9. - 1.11 niniejszego Regulaminu,
   • b) przeprowadzić poprawną rejestrację na stronie www.tadmarpartner.pl,
   • c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora poprzez kliknięcie odpowiedniej zgody w formularzu wypełnianym podczas rejestracji na stronie: www.tadmarpartner.pl,
   • d) realizować w czasie trwania Programu zakupy Produktów Partnerów Programu.
  • 2.3 W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu, wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora, dokonując zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.tadmarpartner.pl lub wysyłając maila na adres info@tadmarpartner.pl.
  • 2.4 Organizator informuje, że karty, o których mowa w pkt. 3.5 Regulaminu wraz z listem przewodnim zostaną wysyłane kurierem DHL do Uczestnika po prawidłowym założeniu konta na www.tadmarpartner.pl na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres.
  • 2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karty przez Uczestnika.
  • 2.6 W przypadku utraty karty Uczestnik może otrzymać Duplikat karty na swój koszt.
 • 3. Nagrody i zasady ich przyznawania w Programie
  • 3.1 Nagrodami w Programie są nagrody pieniężne.
  • 3.2 Uczestnik za łączny zakup Produktów Partnerów Programu o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) może otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 1% ww. kwoty tj. 500 złotych (słownie: pięćset złotych). Obowiązuje wielokrotność nagród każde 50.000 zł netto = 500 zł na kartę przedpłaconą pod warunkiem Zlecenia wypłaty środków na kartę klikając „Zleć zasilenie karty” na indywidualnym koncie Uczestnika na stronie www.tadmarpartner.pl.
  • 3.3 W czasie trwania programu Organizator przewiduje możliwość zdobycia dodatkowych nagród (pieniężnych i materialnych) za zakup Produktów objętych SUPER PROMOCJĄ. Wartość nagrody pieniężnej dla Uczestnika może wynosić od 2-10% wartości zakupionych Produktów objętych promocją. Organizator będzie informował Uczestników o poszczególnych SUPER PROMOCJACH, okresie ich trwania i procentowej wysokości nagrody pieniężnej z tą SUPER PROMOCJĄ związanej na: portalu www.tadmarpartner.pl, drogą elektroniczną poprzez newslettera lub za pomocą SMS jeśli Uczestnik wyraził na taką formę kontaktu zgodę. W celu usunięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że zakup Produktów z SUPER PROMOCJI uprawnia do jednoczesnego otrzymania wskazanej w pkt 3.2. powyżej 1% nagrody pieniężnej.
  • 3.4 Nagrody zostaną wydane poprzez wpłaty uzyskanych przez Uczestników nagród pieniężnych na otrzymane przez Uczestników od Organizatora przedpłacone karty płatnicze VISA lub Mastercard.
  • 3.5 Aby zlecić wpłatę uczestnik musi kliknąć przycisk „ Zleć zasilenie karty” na indywidualnym koncie Uczestnika.
  • 3.6 Szczegółowe zasady korzystania z karty zawarte są w materiałach informacyjnych dołączonych wraz z kartą oraz na stronie internetowej www.tadmarpartner.pl.
  • 3.7 Karta będzie doładowywana do 10 dni roboczych po każdorazowym przekroczeniu progu zakupu Produktów w wysokości 50.000 zł netto i Zleceniu zasilenia karty na indywidualnym koncie Uczestnika. Nagrody dodatkowe uzyskane w SUPER PROMOCJI będą doładowane do 10 dni roboczych po zleceniu zasilenia karty na indywidualnym koncie Uczestnika.
  • 3.8 Wartość zakupów dokonanych u Organizatora na produktach Partnerów Programu, suma zgromadzonych środków w programie, zlecenie wypłaty środków na kartę, aktualne SUPER PROMOCJE a także historię zasileń karty można na bieżąco sprawdzać po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.tadmarpatner.pl.
  • 3.9 Wartość zgromadzonych środków na karcie, historię płatności kartą a także promocje dla płacących kartą przedpłaconą VISA lub Mastercard, można sprawdzać po zarejestrowaniu się na stronie www.up-karty.pl. Można skorzystać ze skrótu na stronie www.tadmarpartner.pl tzw. SALDO KARTY.
  • 3.10 Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Programie, a w szczególności prawa do żądania Nagród.
  • 3.11 Wydanie Nagrody (zasilenie karty) będzie wstrzymane do czasu uiszczenia wszystkich ewentualnie istniejących na moment wydawania nagrody przeterminowanych płatności Uczestnika względem Organizatora na kwotę co najmniej 1.000 złotych netto (dotyczy wszystkich należności wobec Organizatora, nie tylko za Produkty Partnerów Programu).
  • 3.12 Wartość zakupu Produktów Partnerów Programu przez Uczestnika zostanie zmniejszona o wartość zwróconego towaru w trakcie trwania Programu do dnia wydania Nagrody.
  • 3.13 Produkty zakupione w ramach SUPER PROMOCJI nie podlegają zwrotom.
  • 3.14 Organizator może wykluczyć z uczestnictwa członka Programu w sytuacji:
   • a) nieprzestrzegania Regulaminu Programu,
   • b) podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji,
   • c) utraty statusu przedsiębiorcy
   • d) podpisania umowy bonusowej z organizatorem Programu.
  • 3.15 W przypadku zasilenia karty kwotą wyższą niż wynikająca z wartości zakupów na Produktach Partnerów Programu Uczestnik Programu zobowiązany jest zwrócić nadpłaconą kwotę na konto Organizatora.
  • 3.16 Uczestnik traci prawo do nagrody, która do dnia zakończenia Programu nie zostanie wypłacona przez Uczestnika tj. takiej, w stosunku do której Uczestnik nie dokonał zlecenia wypłaty nagrody na kartę poprzez kliknięcie „Zleć zasilenie karty”. Na dwa tygodnie przed zakończeniem programu Organizator poinformuje o tym uczestników drogą mailową.
 • 4. Dane osobowe i przesyłanie informacji
  • 4.1 Przystępując do Programu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie
   i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych
   w związku z jego organizacją. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą zgodnie z:
   • a) ustawą o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) do dnia 24 maja 2018 r,
   • b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od dnia 25 maja 2018 r.
  • 4.2 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgromadzonych w trakcie Programu będzie Organizator, z którym można skontaktować się pisemnie na adres wskazany w pkt 1.2 lub 5.1 Regulaminu. Dane Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z organizacją, realizacją i wykonaniem niniejszego Programu. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny w celu wzięcia udziału w Programie. Nie podanie danych osobowych powoduje niemożność uczestnictwa w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo w każdym czasie do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a z dniem 25 maja 2018 r, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  • 4.3 Przetwarzanie danych osobowych będzie następować na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, tj. od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a do tego dnia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 5) ustawy o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będzie Organizator i jego upoważnieni pracownicy a także podmioty, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu w celu organizacji, realizacji i wykonania Programu.
  • 4.4 Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przy zastosowaniu wymogów określonych w przepisach wskazanych w pkt 4.1 Regulaminu oraz w zakresie celów przetwarzania danych określonych w niniejszym Regulaminie.
  • 4.5 Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania Programu a także w okresie 5 lat od jego zakończenia.
  • 4.6 Od dnia 25 maja 2018 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 4.7 Organizator nie będzie poddawał danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • 4.8 Każdy Uczestnik może odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • 4.9 Przystępując do Programu Uczestnicy mogą dodatkowo wyrazić zgodę na przekazywanie im przez Organizatora informacji handlowych i innych, związanych z Programem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem udostępnionego adresu elektronicznego stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych stosownie do przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).
 • 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
  • 5.1 Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym Programie można zgłaszać na piśmie na adres Tadmar Centrala, ul. Torowa 2/4, kod 61-315 oraz na adres e-mail info@tadmarpartner.pl, przez cały okres trwania Programu oraz w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Programu (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji z dopiskiem na kopercie „TADMAR PARTNER 2.0”.
  • 5.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu i danych sprzedażowych.
  • 5.3 Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej, są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 6. Postanowienia końcowe
  • 6.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Programu www.tadmarpartner.pl.
  • 6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.
  • 6.3 Organizator informuje, iż lista Partnerów Programu TADMAR PARTNER 2.0 może ulec zmianie w trakcie jego trwania.
  • 6.4 Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia obowiązywania Programu na kolejny okres wskazany przez Organizatora oraz zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu trwania Programu ( w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyn).
  • 6.5 Zmiana Regulaminu nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia Organizatora opublikowanego na stronie internetowej Programu z 30-dniowym terminem wprowadzenia zmian w Regulaminie.
  • 6.6 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Uczestników Programu obowiązują w szczególności właściwe przepisy prawno podatkowe.
  • 6.7 Organizator informuje, iż nagrody otrzymane w programie i SUPER PROMOCJACH stanowią dla uczestnika przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. Dla Uczestników będących przedsiębiorcami wartość uzyskanej w Programie nagrody dolicza się do przychodu tego przedsiębiorstwa.
  • 6.8 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Programu.
  • 6.9 Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Poznaniu.
 • Załączniki do regulaminu

Partnerzy Programu Tadmar Partner 2.0*